INFORMAČNÍ DOLOŽKA

pro zákazníky/dodavatele

 1. Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správcem je FABRIC WORLD SP. O.O., který uzavřel smlouvu nebo spolupracuje se zhotovitelem na základě pevných nebo jednorázových objednávek.

V tomto odstavci vás informujeme o způsobech, jakými jsou osobní údaje používány, jakož i o právech fyzických osob v souvislosti se shromažďováním a používáním těchto údajů. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás prosím na adrese: office@fabricworld.eu

 1. Rozsah informací

V této klauzuli FABRIC WORLD SP. Z O.O. informuje o všech formách použití osobních údajů v polštině ve vztahu k fyzickým osobám, které jsou:

 1. dodavatelé nebo dodavatelé FABRIC WORLD SP. Z O.O.
 2. subdodavatelů dodavatelů nebo dodavatelů společnosti FABRIC WORLD SP. Z O.O.
 3. partneři, zaměstnanci, právní zástupci, zástupci, zástupci dodavatelů, dodavatelů nebo jejich subdodavatelé, jiné osoby, jejichž údaje zpracováváme za účelem vystavení nebo provádění faktur ve spolupráci s dodavateli nebo dodavateli (souhrnně „vy“ nebo „dodavatelé“).
 1. Typy zpracovávaných osobních údajů

Údaje poskytnuté dodavateli

V souvislosti se spoluprací mezi Vámi a FABRIC WORLD SP. O.O., která může spočívat zejména v poskytování služeb vámi nebo organizací, kterou zastupujete, nebo v dodání zboží společnosti FABRIC WORLD SP. o.O. nebo spolupráci zprostředkovatelů, můžeme zpracovávat osobní údaje, které jste poskytli, jako jsou:

 1. jméno, společnost, obchodní adresu a poštovní adresy,
 2. čísla držená v příslušných rejstřících (např. divočné číslo nebo číslo REGON, číslo sociálního pojištění),
 3. Kontaktní informace, jako je vaše e-mailová adresa nebo telefonní nebo faxové číslo,
 4. postavení, které zastáváte ve vaší organizaci nebo funkci,
 5. pravomoci držené,
 6. číslo bankovního účtu.

Pokud uzavřete smlouvu přímo mezi vámi a FABRIC WORLD SP. Z O.O., poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro účely uzavření smlouvy a manipulace spolupráce mezi vámi a FABRIC WORLD SP. O.O. . To platí i pro situaci, kdy FABRIC WORLD SP. O.O. pravidelně nebo jednou objednávat zboží nebo služby od vás.

V případě, že neuzavřete smlouvu přímo s FABRIC WORLD SP. Z O.O., poskytnutí osobních údajů může být vaší oficiální povinností nebo může být nezbytné pro uzavření smlouvy mezi vámi a třetí stranou (např. pokud jste subdodavatelem zhotovitele). Důsledkem neposkytují data je neschopnost FABRIC WORLD SP provést výše uvedené akce. O.O. (například neposkytnutí údajů může mít za následek neschopnost zpracovat nebo vystavit fakturu).

Kontaktní údaje dodavatelů uvedené v bodech a) až f) budou zpracovány společností FABRIC WORLD SP. Z O.O. jako správce údajů za účelem vytvoření databáze dodavatelů.

Údaje shromážděné z jiných zdrojů

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou obchodní rejstříky ceidg nebo krs, za účelem ověření informací, které poskytnete. V tomto případě bude rozsah zpracovávaných údajů omezen na údaje dostupné veřejnosti v příslušných rejstřících.

Vaše osobní údaje můžeme také shromažďovat od subjektů, kde jste zaměstnáni nebo zastoupeni. Rozsah zpracovávaných údajů v tomto případě bude zahrnovat informace nezbytné pro zpracování spolupráce a kontaktu s Zhotovitelem, např.

Můžeme také shromažďovat osobní údaje subdodavatelů dodavatelů od dodavatelů, kteří poskytli FABRIC WORLD SP. Z O.O. tyto údaje za účelem podpory spolupráce mezi dodavatelem a FABRIC WORLD SP. Z O.O.

 1. Právní základy, účely a doby zpracování údajů

Právní základ pro zpracování údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že:

 1. zpracování je nezbytné pro splnění smluvních závazků vůči vám, pokud jste nebo budete stranou smlouvy uzavřené se společností FABRIC WORLD SP. o.o. nebo přijmout určité předsmluvní kroky, např.b.
 2. zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností společnosti Fabric World SP. O.O. nebo výslovně vyžaduje právní ustanovení (čl. 6 odstavec 1)(b.c GDPR) – pokud jde o osobní údaje obsažené v dokumentech podléhajících právní archivaci;
 3. zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy FABRIC WORLD SP. O.O. nebo třetí strany a nepatřičně neovlivňuje vaše zájmy nebo základní práva a svobody (čl. 6 odst. 1(f) GDPR). Při zpracování osobních údajů na tomto základě se vždy snažíme najít rovnováhu mezi naším oprávněným zájmem a vaším soukromím

Oprávněnými zájmy jsou:

 1. povolením protokolu FABRIC WORLD SP. kontakt s dodavateli a provádění zakázky;
 2. použití kontaktních údajů zhotovitelů v databázi zhotovitelů;
 3. předcházení podvodům a trestné činnosti;
 4. stanovení nebo šetření fabric world sp. O.O. spolupracuje s dodavatelem občanskoprávních nároků v rámci své činnosti, jakož i obranu proti těmto nárokům;
 5. ověření důvěryhodnosti zhotovitele;
 6. ověřování dodavatelů ve veřejných rejstřících.

Období zpracování dat nastavená pro každý účel

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro konkrétní účel a v rozsahu nezbytném pro jejich dosažení a po nezbytnou dobu. Níže jsou uvedeny hlavní cíle sledované FABRIC WORLD SP. O.O. prostřednictvím zpracování osobních údajů a období, během nichž zpracovává:

 1. závazky vyplývající ze smlouvy – doba trvání smlouvy mezi Zhotovitelem a FABRIC WORLD SP. O.O.;
 2. vedení záznamů za účelem prokázání souladu s právními povinnostmi, zejména zákona o účetnictví a zákona – daňového zákoníku – období stanoveného v příslušných právních předpisech. Obecně se jedná o pětiletá období vypočítaná od konce kalendářního roku, ve kterém k události došlo (např. vystavení faktury);
 3. pro účely stanovení nebo šetření fabric world sp. O.O. občanskoprávní nároky v průběhu své činnosti, stejně jako obrana proti těmto nárokům – pro příslušné promlčecí lhůty těchto nároků, tj. zpravidla ne více než 3 roky po události, která vedla k nároku.
 1. Předávání osobních údajů jiným příjemcům

Údaje mohou být předány následujícím příjemcům:

 1. zpracovatelů osobních údajů jménem fabric WORLD SP. O.O., mimo jiné, jako například:
 • subjekty poskytující služby podpory IT související se systémy IT nebo nástroje pro zpracování osobních údajů nebo podobných služeb,

Tyto subjekty samy nerozhodují o tom, jak vaše osobní údaje zpracovávat. Zpracování jejich osobních údajů probíhá pouze v rozsahu nezbytném pro podnikání společnosti FABRIC WORLD SP. o.o. a nepřekročí rámec cílů stanovených v odstavci 1. 4. FABRIC WORLD SP. Z O.O. má právo provádět inspekční činnosti.

 1. b) jiní správci osobních údajů, včetně:
 • kurýrní nebo poštovní služby,
 • poradních subjektů, advokátních kanceláří,
 • protistrany nebo subdodavatelé podílející se na plnění smlouvy
 1. (c) jiné subjekty v rámci zhotovitele nebo subdodavatele.

Předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.

 1. Vaše práva a používání

Práva

Každá osoba má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným společností FABRIC WORLD SP. O.O. . Pokud se domníváte, že jakékoli informace o vás jsou nesprávné nebo neúplné, požádejte o jejich opravu, jak je uvedeno v části 6.2 níže. Studio4U Piotr Piechota tyto informace neprodleně opraví.

Kromě toho máte právo:

 1. vašeho souhlasu v případě, že fabric WORLD SP. O.O. získá takový souhlas se zpracováním osobních údajů (s upozorněním, že toto odvolání neporuší zákonnost zpracování údajů provedeného před odvoláním);
 2. požadovat výmaz vašich osobních údajů v případech vymezených gdpr;
 3. požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v případech uvedených v GDPR;
 4. z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je toto zpracování prováděno za účelem sledování veřejného zájmu nebo oprávněných zájmů fabric world sp. O.O. nebo třetí osobě;
 5. přenosu údajů.

FABRIC WORLD SP. Z O.O. ověří vaše požadavky, požadavky nebo námitky v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Je však třeba mít na paměti, že tato práva nejsou absolutní; výjimky z jejich uplatňování.

V reakci na váš požadavek FABRIC WORLD SP. Z O.O. vás může požádat o ověření vaší identity nebo poskytnout informace, které pomohou Studio4U Piotr Piechota lépe pochopit situaci. FABRIC WORLD SP. Z O.O. použije svou nejlepší endeu, která vás žaluje, aby vysvětlila vaše rozhodnutí, pokud vaše požadavky nejsou splněny.

Uplatnění vašich práv

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, zašlete prosím e-mail na adresu: biuro@studio4u.eu nebo zašlete písemnou žádost na poštovní adresu, tj. FABRIC WORLD SP. listopadu 99, 32-440 Sułkowice s poznámkou – „Ochrana údajů – dodavatelé“.

Pokud se dozvíte o nelegálním zpracování FABRIC WORLD SP. O.O. vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu příslušného pro ochranu osobních údajů, tj. předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Abychom udrželi vaše osobní údaje aktuální a přesné, můžeme vás pravidelně žádat o kontrolu a potvrzení osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo abychom nás informovali o jakýchkoli změnách těchto osobních údajů (například o změně e-mailové adresy).

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat přesnost, aktuálnost a úplnost zpracovávaných osobních údajů.