Pravidla

§1 Úvod

 1. Tento dokument upravuje provoz internetového obchodu (dále jen „Obchod“ a uzavírání smluv o prodeji zboží prostřednictvím Obchodu.
 2. Předmětem činnosti obchodu je prodej látek, dekorativních polštářů atd. Všechny produkty dostupné ve Storu jsou zcela nové.
 3. Kdykoli tyto obchodní podmínky uvádějí:
  Prodejci – to znamená FABRIC WORLD SP. Z O.O. , ul. 11.
  32-440 Sułkowice, NIP 6812084154
  Obchod – to znamená internetový obchod umístěný na adrese www.fabricworld.eu přes kterou si můžete zakoupit zboží prodávajícího,
  Zboží – to znamená, že všechny produkty prodávané online i offline prostřednictvím Obchodu,
  Kupující – to znamená dospělé fyzické osoby s plnou způsobilostí k právním předpisům, jakož i právnické osoby a organizační jednotky bez právní subjektivity, kterým občanský zákoník svěřuje způsobilost k právním předpisům.
  Spotřebitel – to znamená fyzickou osobu, která jedná s obchodníkem, který není přímo spojen s jeho hospodářskou nebo profesní činností v souladu s čl. 221 občanského zákoníku.
 4. Za účelem plnění smluv uzavřených prostřednictvím Obchodu bude kontakt mezi prodávajícím a kupujícím probíhat e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách www.fabricworld.eu
 5. Kupující může kontaktovat prodávajícího poštou na následující poštovní adresu: ul. 11 Listopad 99, 32-440 Sułkowice, na následující e-mailovou adresu: office@fabricworld.eu, telefonicky na: 692415929 nebo pomocí kontaktních údajů umístěných v záložce Kontaktujte nás na www.fabricworld.eu
 6. Prodávající prohlašuje, že je plátcem DPH.

§2 Všeobecné obchodní podmínky obchodu

 1. Nabídka Obchodu je platná pouze v Evropské unii. Všechny smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu jsou uzavírány pouze v polštině.
 2. Registrace v Obchodě je nezbytná pro nákup zboží online prostřednictvím Obchodu.
 3. Všechny ceny uvedené v obchodě jsou vyjádřeny v polském zlotého (PLN) a zahrnují daň ze zboží a služeb (DPH) ve výši stanovené v souladu s platnými předpisy.
 4. Informace o zboží poskytnutém na webových stránkách Obchodu, zejména jejich popisy, technické a výkonnostní parametry a ceny, představují pouze výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
 5. Prodávající si vyhrazuje, že z technologických důvodů jsou povoleny rozdíly v barevných tónech. Kromě toho se barvy na obrazovce monitoru mohou mírně lišit od původního barevného schématu tkanin kvůli různým typům monitorů a jejich kalibraci. Všechny typy látek uvedené na webových stránkách obchodu jsou uvedeny v centimetrech s tolerancí asi +/- 5cm.
 6. Zadání objednávky prostřednictvím Obchodu se rovná zmocnění prodávajícího k vystavení účtenky nebo faktury bez nutnosti získat podpis kupujícího.
 7. V případě porušení zákona kupujícího, ustanovení těchto obchodních podmínek nebo Zásad ochrany osobních údajů, jakož i v případě jednání kupujícího způsobem, který brání práci Obchodu nebo je zatěžující pro ostatní kupující, má prodávající právo zbavit kupujícího práva používat Obchod a omezit jeho přístup k celému nebo části zboží nabízeného v Obchodě.

§3 Pravidla zadávání veřejných zakázek

 1. Existují tři různé způsoby, jak objednat zboží nabízené v Obchodě:
  – online – prostřednictvím obchodu na adrese: www.fabricworld.eu
  – e-mailem na adresu office@fabricworld.eu,
 2. Podmínkou pro provedení objednávky je správné vyplnění objednávkového formuláře, který se nachází na webových stránkách Obchodu, se všemi požadovanými (označenými *) údaji kupujícího, včetně jména, adresy, korespondence, jakož i dodací adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy. Potřeba poskytnout výše uvedené údaje kupujícího se vztahuje i na objednávky zadané e-mailem nebo telefonicky.
 3. Objednávka podaná kupujícím vyžaduje potvrzení o jeho přijetí prodávajícím. Prodávající potvrdí přijetí objednávky e-mailem na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím do 24 hodin po jejím odeslání.
 4. Kupující může provést změny objednávky nebo ji zrušit, dokud prodávající nepotvrdí, že objednávka byla přijata k provedení.
 5. Není-li možné potvrdit objednávku z důvodu zavinění kupujícího, zejména z důvodu nesprávných kontaktních údajů poskytnutých kupujícím (např. telefonní číslo nebo e-mailová adresa), bude objednávka zrušena do 3 pracovních dnů.
 6. Zadání objednávky s povinností zaplatit je závazné a zavazuje kupujícího, aby si zboží vyzvedl a zaplatil za zboží, které mu bylo dodáno.

§4 Dodací lhůta

 1. V zájmu spokojenosti zákazníků vynahradí prodávající veškeré úsilí, aby zajistil, že nabídka obchodu bude průběžně aktualizována a zboží v nabídce Obchodu je k dispozici.
 2. Dodací lhůta objednávky je přesně uvedena v nabídce a pohybuje se od 48 hodin do 72 hodin od okamžiku zaúčtování částky na účet prodávajícího a v případě zaplacení poplatku za doručení, od okamžiku potvrzení o přijetí objednávky až po provedení prodávajícím.
 3. V případě zboží, které není ve skladu prodávajícího, může být jeho dodací lhůta prodloužena na 3 pracovní dny, v závislosti na době dodání tohoto zboží dodavateli, o kterém bude kupující informován e-mailem.
 4. Pokud dodání zboží objednaného kupujícím vyžaduje více než 3 pracovní dny, bude kupující o této skutečnosti a o plánovaném termínu dodání informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

§5 Dodávka

 1. Zboží nabízené prostřednictvím obchodu je dodáváno po celém Polsku.
 2. Kurýr doručí objednané zboží na adresu uvedenou kupujícím ve formuláři.
 3. Zásilka by měla být kupujícímu doručena následující pracovní den po dni, kdy byla prodávajícím odeslána.
 4. Pokud kupující zvolil převod na účet jako formu platby, bude zboží zasláno až po připsání vkladu kupujícího na účet prodávajícího.
 5. Poznámka! V případě, že kurýrní společnost zvolí možnost dodání, dodání zboží nezahrnuje dodání zboží na místo určení, takže je nutné zajistit, aby bylo dostatek osob, aby zboží na místo určení.

§6 Způsoby platby

Při nákupu zboží v Obchodě má kupující právo zvolit si způsob platby z dostupných možností:
1. dobírka – poplatek za platbu je kurýrovi v hotovosti při převzetí zboží.

2. převod na zadané číslo účtu

3. Zúčtování transakcí platebních karet a transakcí s elektronickým převodem se provádí Dotpay.pl nebo Przelewy24.pl

§7 Reklamace

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za fyzické a právní vady prodávaného zboží za podmínek stanovených v ustanovení občanského zákoníku, zejména v čl. 1. 5561 – 5563 k.c.
 2. Pokud má zboží prodávané prostřednictvím Obchodu vady, má kupující právo podat reklamaci u prodávajícího. Reklamace nepodléhá vadám vyplývajícím z nesprávného použití zboží kupujícím.
 3. Kupující může podat stížnost:
  a) při vyplňování reklamačního formuláře musíte uvést veškeré podrobnosti o vadném výrobku (vyplňte všechna pole formuláře),
  b) osobně u prodávajícího na adrese: ul. 11.
  c) poštou na poštovní adresu prodávajícího: ul. 11. listopad 99, 32-440 Sułkowice
 4. Reklamace by měla obsahovat: údaje o kupujícím (jméno, příjmení, adresa umožňující kontakt s kupujícím), údaj o inzerovaném zboží a datum jeho přijetí a popis vznesených námitek. Pokud jsou údaje uvedené v reklamaci nedostatečné nebo musí být doplněny prodávajícím, před uznáním reklamace požádá kupujícího o vyplnění reklamace v uvedeném rozsahu. Připojování kopie účtenky nebo faktury k vaší stížnosti usnadní rozpoznání.
 5. Lhůta pro uznání reklamace je 14 dní ode dne jejího obdržení prodávajícím ve správné formě. Odpověď na reklamaci je zaslána poštou na adresu poskytnutou kupujícím a v případě poskytnutí e-mailové adresy jako korespondenční adresy e-mailem.
 6. Požádal-li kupující, který je spotřebitelem, o výměnu zboží za novou nebo odstranění vady zboží nebo učinil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a prodávající na tuto žádost neodpověděl do 14 dnů, považuje se to za odůvodněné.
 7. V případě vady zboží zakoupeného prostřednictvím Obchodu může kupující uplatnit práva stanovená v ustanovení občanského zákoníku týkající se záruky na vady obsažené v čl. 556 – 576 občanského zákoníku. Prodávající odpovídá v rámci záruky za fyzickou vadu zboží, byla-li vada zjištěna do jednoho roku ode dne dodání zboží kupujícímu.
 8. V případě, že prodávající přijal reklamaci kupujícího a zboží má být opraveno nebo nahrazeno novým, musí být zboží zabaleno co nejvíce spolu s plným doplňkovým vybavením, které kupující obdržel v době nákupu. Po zabalení zboží musíte prodávajícího informovat, aby si mohl objednat kurýra za účelem vyzvednutí zboží od kupujícího.
 9. Nárok kupujícího na odstranění vady nebo výměnu zboží zaniká na konci roku ode dne vady. Je-li kupujícím spotřebitel, nesmí promlčecí lhůta skončit před uplynutím dvou let ode dne dodání zboží kupujícímu.
 10. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybami, kterých se prodávající při objednávce dohonil, jakož i za neoprávněné odmítnutí převzít zboží zpět. V takovém případě nese náklady spojené s zpětnou přepravou zboží kupující.
 11. Prodávající informuje, že kupující, který je spotřebitelem, má právo požádat městského (okresního) spotřebitelského ombudsmana o pomoc při vyřizování stížnosti kupujícího.
 12. V případě neodůvodněné reklamace budou veškeré náklady spojené s jejím zpracováním (náklady na příjezd k zákazníkovi, čas zaměstnance, odborné znalosti, výzkum, jmenování odborníků atd.) převedeny na žadatele.

Při příjmu zboží zkontrolujte, zda zásilka nebo její obal nemá viditelné poškození. Pokud se zjistí nějaká škoda, vypracujte stížnost v přítomnosti kurýra. To značně usnadní následné nápravu nároků prodávajícího od kurýrní společnosti.

§8 Záruka

 1. Na veškeré zboží prodávané prostřednictvím Obchodu se vztahuje 12měsíční záruka na kvalitu prodávajícího. Záruční doba se počítá ode dne dodání zboží kupujícímu.
 2. V případě odhalení fyzických vad zboží se prodávající zavazuje zboží opravit nebo zboží vyměnit za nové do 21 pracovních dnů ode dne oznámení vady kupujícím. Je na prodávajícím, aby si vybral, jak vadu opravit.
 3. V případě, že podle názoru prodávajícího není oprava zboží nebo výměna za nové nemožné nebo by vyžadovala nadměrné náklady, prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu za zboží.
 4. Pokud kupující nahlásí vadu zboží v záruce, převezme zboží na vlastní náklady nebo opraví zboží v místě, kde se zboží nachází. Výběr způsobu odstranění vady a místa opravy provádí prodávající.
 5. Oznámení o fyzické vadě zboží v záruce musí být učiněno do 14 dnů od zjištění vady. Žádost musí být podána prostřednictvím reklamačního formuláře, písemně na poštovní adresu prodávajícího, uvedenou v předběžných podmínkách těchto podmínek, nebo osobně na adrese prodávajícího. Žádost by měla obsahovat údaje kupujícího (jméno, adresu, kontaktní číslo), doklad o koupi zboží od prodávajícího, popis vznesených námitek a údaj, že kupující učiní prohlášení v rámci záruky.
 6. Záruka prodávajícího na zboží v žádném případě nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího podle záručních předpisů pro vady prodávaného zboží.
 7. Záruka se vztahuje pouze na vady vyplývající z důvodů spojených s prodaným zbožím.

§9 Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s čl. 27 zákona ze dne 30. o právech spotřebitelů (Věstník zákonů 2014 bod 827) Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku nebo mimo obchodní prostory, může do 14 dnů bez udání důvodu odstoupit, s výjimkou přímých nákladů na vrácení věcí prodávajícího uvedených v odstavci 1. 9 tohoto odstavce a náklady uvedené v odstavci 1. 7 tohoto odstavce.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná dnem dodání zboží kupujícímu nebo třetí osobě jím určené a v případě smlouvy, která zahrnuje mnoho zboží, které je dodáváno samostatně, v dávkách nebo po částech , od získání posledního výrobku, šarže nebo části kupujícím (nebo jím třetí stranou).
 3. Kupující, který je spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit prohlášením o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prohlášení může být učiněno na formuláři uvedeném v příloze 2 aktu ze dne 30. spotřebitele nebo pomocí vzoru zpřístupněného prodávajícím, přílohy 1 těchto obchodních podmínek.
 4. Aby bylo možné zachovat své právo na odstoupení od smlouvy, stačí zaslat prohlášení o odstoupení před uplynutím lhůty. Výpis lze zaslat prodávajícímu:
  – poštou na poštovní adresu: ul. 11.
  – e-mailem na adresu: office@fabricworld.eu
 5. V případě odstoupení od smlouvy za výše uvedených podmínek vrátí prodávající nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy kupujícímu veškeré platby, které provede, s výhradou odstavců 6 a 7 tohoto odstavce.
 6. Pokud prodávající nenabídne, že si zboží od kupujícího vyzvedne sám, může odepřít vrácení obdržených plateb od kupujícího, dokud není zboží obdrženo zpět nebo dokud kupující nepředloží důkaz o jeho vrácení, k němuž dojde jako první.
 7. Zvolí-li kupující jiný způsob dodání, než je nejlevnější obvyklý způsob nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, které mu vznikly.
 8. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, pokud prodávající nenabídl, že si zboží vyzvedne sám. Aby byla dodržena lhůta, postačí vrátit zboží před uplynutím jeho platnosti. Vrácené zboží prosím bezpečně zabalte a na místo napište „RETURN“ na významné místo.
 9. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující a výše těchto nákladů závisí na rozměrech vráceného zboží. Výše těchto nákladů se odhaduje na maximálně přibližně 500,00 PLN.
 10. Vrácení peněz kupujícímu bude provedeno stejným způsobem platby, který použil kupující, pokud kupující výslovně nesouhlasí s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.
 11. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy na dálku, pokud jde o smlouvy uvedené v článku 10. článek 38 zákona o právech spotřebitelů, a zejména pokud jde o smlouvy:
  1) ve kterém je předmětem služby nepečená věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo k uspokojení jeho individuálních potřeb,
  2) ve kterých jsou předmětem služby věci, které jsou ze své podstaty svou povahou neoddělitelné od jiných věcí.
 12. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží vyplývající z jeho užívání jiným způsobem, než bylo nezbytné ke stanovení povahy, vlastností a fungování zboží.

§10 Poskytování elektronických služeb

 1. Obchod spravuje prodávající. Všechna práva v Obchodě, jeho internetová doména, název, grafický design, fotografie zveřejněné na webových stránkách obchodu, stejně jako jakékoli další materiály na webových stránkách obchodu jsou majetkem prodávajícího a kupující je může používat pouze v souladu s předpisy a v souladu se zákonem ze dne 4. autorských práv a práv s ním souvisejících.
 2. Elektronické služby jsou poskytovány prostřednictvím Obchodu, což vám umožňuje zobrazit a přehrát obsah Obchodu a zadávat objednávky na zboží, stejně jako službu newsletteru. Použití př. služby jsou zdarma.
 3. Newsletter je služba poskytná elektronicky zasíláním pravidelných informací o aktuálních akcích a zboží dostupných v Obchodě kupujícímu. Newsletter je zasílán formou elektronického dopisu, pouze se souhlasem kupujícího, na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím.
 4. Smlouva o uzavírání služeb elektronickými prostředky je uzavřena, jakmile:
  – registrace v Obchodě a přijetí Obchodních podmínek kupujícím – pro kupující registrované v Obchodě,
  – při zahájení používání Obchodního domu kupujícím – pro kupující, kteří nejsou registrováni v Obchodě,
  – v případě newsletteru , jakmile kupující aktivuje odběr newsletteru zaškrtnutím políčka „Přihlásit se k odběru newsletteru“ v registračním formuláři, stejně jako přijetím Obchodních podmínek.
 5. Registrace v Obchodě a vytvoření účtu umožňuje Kupujícímu přístup k určitým funkcím Obchodu nepřístupných neregistrovaným zákazníkům, jako je přístup k informacím o historii a podrobnostech zadaných objednávek, vydaných fakturách, slevách a odeslaných oznámeních a umožňuje pohodlnou aktualizaci údajů kupujícího poskytnutých při registraci.
 6. Smlouva o poskytování elektronických služeb se uzavírá na dobu neurčitou. Kupující má právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu s okamžitou platností. Za tímto účelem by měl Kupující Store přestat používat. a pokud má kupující registrovaný účet v Obchodě nebo používání newsletteru, postačí, aby kupující zaslal e-mail na následující adresu: office@fabricworld.eu s žádostí o zastavení zasílání newsletteru nebo smazání účtu kupujícího.
 7. Ukončení smlouvy kupujícího o poskytování elektronických služeb nemá vliv na platnost smluv o koupi/prodeji zboží uzavřených kupujícím prostřednictvím Obchodu.
 8. Minimální technické požadavky pro používání Obchodu jsou: zařízení s přístupem na internet, nainstalovaná a aktualizovaná verze webového prohlížeče např. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari s povoleným JavaScriptem a povolenými cookies, stejně jako aktivní e-mailový účet. Doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024×768 pixelů.
 9. Prodávající informuje, že je nepřijatelné, aby kupující prostřednictvím Obchodu zveřejňovali nebo poskytovali nezákonný obsah, zejména obsah zakázaný zákonem, včetně porušování osobních a jiných práv třetích stran, nebo aby podnikli jakékoli kroky kupujících, které by mohly destabilizovat nebo narušit provoz Obchodu nebo bránit přístupu do obchodu prodávajícího nebo jiných kupujících.
 10. V případě porušení zákona kupujícího, ustanovení těchto obchodních podmínek nebo Zásad ochrany osobních údajů, jakož i v případě jednání kupujícího způsobem, který brání práci Obchodu nebo narušuje ostatní kupující, má prodávající právo zbavit kupujícího práva používat Obchod a omezit jeho přístup k určitým funkcím Obchodu.
 11. Prodávající informuje, že Obchod používá cookies ke shromažďování informací týkajících se používání obchodu kupujícími, včetně toho, aby kupující si mohli zapamatovat své přihlašovací údaje, udržovat relace zahájené kupujícími a vytvářet statistiky sledovanosti materiálů zveřejněných v Obchodě a zkoumat preference kupujících.
 12. Veškeré stížnosti týkající se služeb poskytovaných elektronicky a fungování Obchodu, jakož i zprávy o porušení předpisů by měly být oznámeny na následující e-mailovou adresu: office@fabricworld.eu nebo dopisem na adresu prodávajícího: FABRIC WORLD SP. Z O.O., ul.11 99. listopadu, 32-440 Sułkowice.
 13. Reklamace bude uznána do 14 dnů ode dne obdržení stížnosti. Odpověď na stížnost bude zaslána na adresu uvedenou stěžovatelem. Pokud je třeba vyplnit údaje nebo informace uvedené v reklamaci, před uznáním reklamace prodávající požádá kupujícího o vyplnění reklamace v uvedeném rozsahu.
 14. Prodávající zajistí pokud možno ochranu přenášeného digitálního obsahu a dat použitím technických a organizačních opatření na ochranu před jeho pořízením neoprávněnými osobami (např. šifrování SSL, přístupová hesla, antivirové programy). Prodávající však uvádí, že používání internetu a služeb poskytovaných elektronickými prostředky s sebou nese riziko vstupu do informačního systému a zařízení kupujícího s malwarem nebo neoprávněným přístupem k údajům kupujícího třetími stranami. Aby se tato rizika minimalizovala, je kupující povinen chránit své přihlašovací jméno a heslo k účtu v obchodě a nesdílet je s třetími stranami a uplatňovat vhodná technická ochranná opatření, jako je antivirový software.
 15. Prodávající neodpovídá za poruchy provozu Obchodu způsobené vyšší mocí, selháním spojení nebo zařízení, které nejsou prodávajícímu, a také za to, že jsou způsobeny neoprávněným zásahem Kupujícího.
 16. Prodávající neodpovídá za dočasnou neschopnost kupujících používat Obchod z důvodu údržby, vylepšení nebo změn na webových stránkách obchodu. Prodávající bude pokud možno informovat o plánovaných technických přestávkách a jejich trvání zveřejněním příslušných zpráv na webových stránkách obchodu.

§11 Závěrečná ustanovení

 1. Osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony a zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na www.fabricworld.eu
 2. Prodávající informuje, že v případě sporů týkajících se smlouvy o prodeji zboží uzavřené prostřednictvím Obchodního domu má kupující kromě podání žaloby k obecnému soudu možnost využít mimosoudní prostředky nápravy. Za tímto účelem může kupující použít:
  a) Stálý smírný soud pro spotřebitele (podrobnosti o adrese soudu lze nalézt na straně www.uokik.gov.pl), který rozhoduje v občanskoprávních sporech a působí v provinčních inspektorátech obchodní inspekce. Tento soud projednává spory mezi spotřebiteli a obchodníky, pokud vyplývají z uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. Aby bylo možné případ vyřešit, je nutný souhlas obou stran sporu.
  b) mediace na provinčních inspektorátech obchodní inspekce (údaje o adrese lze nalézt na straně www.uokik.gov.pl) – mediační řízení mezi podnikatelem a spotřebitelem je zahájeno na žádost spotřebitele nebo z moci úřední a je bezplatné (s výjimkou případných nákladů na stanoviska zadala odborníkům). Cílem tohoto řízení je urovnat spor smírně předložením stran dohody se stavem věci a případnými návrhy na smírné ukončení sporu.
 3. Kupující má také právo využívat bezplatné poradenství poskytované spotřebitelskými organizacemi, jako je Spotřebitelská federace (www.federacja-konsumentów.org.pl) a Sdružení polských spotřebitelů (www.konsumenci.org)
 4. Tyto obchodní podmínky vstoupí v platnost dnem 1. a vztahuje se na všechny dohody uzavřené po jejím vstupu v platnost
 5. Ve věcech, které nejsou upraveny tímto řádem, platí ustanovení občanského zákoníku (§ 2014 od 2014 v platném znění) a ustanovení zákona ze dne 30. práva spotřebitelů (Věstník zákonů 2014 bod 827).

Rádi Vás informujeme, že FABRIC WORLD SP. z o.o. se sídlem na adrese ul. 11 Listopad 99 v Sułkowice zpracovává následující rozsah vašich osobních údajů;

– Jméno, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo a doručovací adresa
zásilky a v případě potřeby údaje potřebné k vystavení faktury (název společnosti,
daňové identifikační číslo) – v případě prodeje zásilkových objednávek.

– Jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo a případně údaje
k vystavení faktury (název společnosti, DIČ) – v případě přijetí faktury
Osobní.
Tyto údaje byly shromážděny v důsledku občanského a právního
(prodej/nákup), žádosti o cenové nabídky nebo korespondenci s naší společností od
k provedení výše uvedené operace.

S ohledem na výše uvedené bychom Vás rádi informovali, že:

 1. Správcem vašich osobních údajů (dále jen správcem) je: FABRIC WORLD SP. Z O.O. , ul. 11.
  32-440 Sułkowice, NIP 6812084154
 2. Správce lze kontaktovat písemně, tradiční poštou
  fabric world sp. 11.
  e-mail: OFFICE@FABRICWORLD.EU
 3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat
  poštou na FABRIC WORLD SP. Z O.O., ul. 11 Listopad 99, 32-440 Sułkowice nebo e-mailem: OFFICE@FABRICWORLD.EU
 4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 1. Komise tak informuje Komisi o tom, že
  GDPR, tj. na nezbytnosti zpracování pro účely vyplývající z právního předpisu
  oprávněných zájmů, které správce sleduje.
 5. Oprávněné zájmy společnosti spočívají v nabízení
  zákazníky čalouněných tkanin a nábytkových předmětů.
  Společnost nesdílí údaje s třetími stranami, pokud nebyly
  s vámi. Zpracování osobních údajů pro účely
  Ww. produkty spadají do oblasti podnikání Studia4U
 6. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ručně a automaticky za účelem
  poskytovat zákazníkům Studio4U komplexní obchodní informace v rámci
  výrobků, za účelem podnikání v souladu s čl.
  (účetnictví) i pro statistické účely.
 7. Správce zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou
  z veřejných zdrojů – tj. k dispozici na internetových stránkách a v rejstřících
  (KRS, REGON atd.)
 8. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo
  právo na:
  – požadovat od Správce přístup k vašim osobním údajům,
  – požádat Správce o opravu vašich osobních údajů,
  – požádat správce o vymazání vašich osobních údajů,
  – požádat Správce o omezení zpracování vašich osobních údajů,

– vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
– předání vašich osobních údajů,
– podat stížnost u dozorového úřadu.

Výše uvedená práva lze uplatnit prostřednictvím: e-mailového kontaktu na adrese:
OFFICE@FABRICWORLD.EU nebo poštou, dopisem fabric WORLD SP. Z O.O., ul. 11.

Vezměte prosím také na vědomí, že:

8. Administrátor vynutí veškeré úsilí, aby zajistil veškeré fyzické,
technická a organizační ochrana osobních údajů před náhodnými
úmyslné zničení, náhodná ztráta, změna, neoprávněné vyzrazení,
nebo přístupu v souladu se všemi platnými zákony.

Ke stažení

Příloha: Prohlášení o odstoupení od smlouvy na dálku – DOWNLOAD

Příloha: Model návratový formulář – DOWNLOAD